મેળવો 5000 રૂપિયા દર મહિને – અટલ પેન્શન યોજના

ભારત સરકાર ની અટલ પેન્શન યોજના માં ભાગ લેનાર દરેક વ્યકિતને 60 વર્ષ ની ઉંમર પછી આજીવન દર મહિને 5000 રૂપિયાનું પેન્શન મળે છે.

અટલ પેન્શન કોણ કોણ ભાગ લઇ શકે?

18 થી 50 વર્ષનો કોઈ પણ ભારતીય નાગરિક અટલ પેન્શન યોજનામાં ભાગ લઇ શકે છે.

By Kevin Kovadia

He enjoys playing with WordPress, Hiking, Swimming.