અલખ ફાર્મ

અલખ ફાર્મ એક પ્લેટફોર્મ છે જ્યાં ખેડૂત ફાર્મ પેદાશો ઓનલાઇન વેચી શકે છે અને કોઈપણ તેને ખેડૂત પાસેથી સીધી ખરીદી શકે છે.

By Kevin Kovadia

He enjoys playing with WordPress, Hiking, Swimming.