અલખ ફાર્મ

અલખ ફાર્મ એક પ્લેટફોર્મ છે જ્યાં ખેડૂત ફાર્મ પેદાશો ઓનલાઇન વેચી શકે છે અને કોઈપણ તેને ખેડૂત પાસેથી સીધી ખરીદી શકે છે.

EN_GB
%d bloggers like this: